4.5/5

Algemene voorwaarden

Van:

Floorsee

Wipstrikkerallee 35
8023 DS Zwolle
KVK-nummer: 71895191
BTW-nummer: NL85 8893 265B 01

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. In het navolgende wordt onder ‘Opdrachtnemer’ verstaan: Floorsee (KvK 71895191), gevestigd te Zwolle. In het navolgende wordt onder ‘Afnemer’ verstaan: de wederpartij (afnemer/klant) van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer en Afnemer worden tezamen aangeduid met ‘Partijen’.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle ordebevestiging van Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten die Partijen sluiten en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten.

 

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door het doen van een aanbod door Opdrachtnemer en aanvaarding daarvan door Afnemer. De overeenkomst wordt vervat in een orderbevestiging.
 2. De orderbevestiging vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en/of te verrichten werkzaamheden, de totale prijs (incl. btw), de (te verwachten) levertijd en/of uitvoeringstijd en de betalingscondities.
 3. De producten en werkzaamheden die niet genoemd zijn in de orderbevestiging, vallen niet onder de overeengekomen prijs. Als Afnemer deze wel verlangt, heeft Opdrachtnemer deze als meerwerk in rekening te brengen.

 

Artikel 3 – Opzegging of annulering

 1. Behoudens de in artikel 6:230o BW geregelde gevallen (koop op afstand), is Afnemer niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij Opdrachtnemer daarmee instemt.
 2. In geval van opzegging/annulering binnen een week na het sluiten van de overeenkomst, zal Opdrachtnemer in beginsel instemmen.
 3. In geval van annulering met instemming van Opdrachtnemer, is Afnemer aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de door Opdrachtnemer reeds gemaakte en nog te maken kosten in verband met de opgezegde overeenkomst (ter bepaling van Opdrachtnemer).

 

Artikel 4 – Prijzen en meerwerk

 1. De toepasselijke prijzen worden overeengekomen in de overeenkomst. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief btw.
 2. Werkzaamheden die niet genoemd zijn in de orderbevestiging, vallen niet onder de overeengekomen prijs.
 3. In geval van aantoonbare stijging van één of meer kostprijsbepalende factoren (zoals inkoopprijzen, lonen, belastingen, etc.) met meer dan 5%, is Opdrachtnemer gerechtigd deze prijsstijging aan Afnemer door te berekenen.
 4. De prijzen zijn gebaseerd op door Afnemer verstrekte informatie. Indien de werkelijke situatie (bijvoorbeeld de maatvoering of staat) afwijkt van het besprokene, zal Opdrachtnemer de benodigde extra werkzaamheden en/of materialen als meerwerk in rekening brengen tegen de op dat moment door haar gehanteerde tarieven.

 

Artikel 5 – Verplichtingen Afnemer 

 1. Afnemer zorgt ervoor dat Opdrachtnemer de overeengekomen producten kan afleveren en werkzaamheden kan verrichten.
 2. In dat kader verstrekt Afnemer alle voor Opdrachtnemer mogelijk relevante informatie. Daarbij kan gedacht worden aan de verdieping waarop de werkzaamheden verricht moeten worden.
 3. In dat kader zorgt zij er tevens voor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is en dat alle voorbereidende werkzaamheden zijn verricht. Daarbij kan gedacht worden aan het verwijderen van meubels en andere zaken, het verwijderen van oude vloerbedekking/raamdecoratie, het verwijderen van stuc- en verfresten, het wegwerken van oneffenheden (door middel van egalisatie of vloerplaten), etc. Afnemer zal door Opdrachtnemer verstrekte legvoorwaarden in acht nemen. In geval van vloerverwarming dient te allen tijde het opstartprotocol te worden gevolgd. Het voornoemde betreft geen uitputtende opsomming van voorbereidende werkzaamheden.
 4. Indien Opdrachtnemer door het achterhouden of verstrekken van onjuiste informatie, dan wel door het niet (correct) verrichten van voorbereidende werkzaamheden, extra werkzaamheden zal moeten verrichten, dan zal zij de hiermee gemoeide kosten als meerwerk in rekening brengen bij Afnemer.

 

Artikel 6 – Levertijd / uitvoeringsperiode

 1. De in de orderbevestiging vermelde levertijd c.q. uitvoeringsperiode is indicatief. Afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.
 2. Als de in de orderbevestiging vermelde levertijd c.q. uitvoeringsperiode – om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld leveringsproblemen) niet wordt gehaald, dan zal Opdrachtnemer Afnemer hierover zo spoedig als mogelijk informeren.
 3. Als sprake is van: (a) afwijkende omstandigheden dan Opdrachtnemer bij het tekenen van de ordebevestiging bekend was; (b) meerwerk; of (c) een gegronde reden voor opschorting van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, dan wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die (a) die andere omstandigheden of (b) dat meerwerk met zich meebrengen, c.q. de tijd (c) dat de opschortingsgrond aanwezig is.
 4. Indien de in de orderbevestiging vermelde levertijd c.q. uitvoeringsperiode met meer dan drie maanden wordt overschreden, dan staat het Afnemer in beginsel vrij om de overeenkomst voor het betreffende gedeelte zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Afnemer heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer geleverde en te leveren producten, tot aan het moment van algehele voldoening van alle vordering(en) betreffende de tegenprestatie voor de door Opdrachtnemer aan Afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op Afnemer is overgegaan mag Afnemer de producten niet vervreemden of bezwaren zoals bedoeld in het verbod van artikel 3:82 lid 2 BW.
 3. In het geval dat Afnemer in verzuim is komen te verkeren (als bedoeld in artikel 8) is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd, zonder enige voorafgaande aanzegging, om de door Opdrachtnemer geleverde producten terug te (laten) nemen. Afnemer zal hieraan alle nodige medewerking verlenen.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder korting en/of verrekening, op het in de orderbevestiging genoemde tijdstip en op de in de orderbevestiging genoemde wijze.
 2. Indien geen betalingstermijn is aangegeven, dient betaling plaats te vinden vóór uitvoering van de werkzaamheden. Bij gebreke van betaling is Opdrachtnemer gerechtigd nakoming van haar zijde op te schorten.
 3. Bij niet-tijdige betaling is Afnemer van rechtswege (zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en is hij/zij een rente verschuldigd gelijk aan het percentage van de wettelijke rente ex art. 6:119 BW, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de factuur.
 4. In het geval van verzuim komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. Deze kosten worden berekend volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

 

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding door Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel (naar haar keuze) de overeenkomst zonder een voorafgaande ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) buitengerechtelijk te ontbinden, indien: (a) Afnemer een of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, of indien vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; (b) Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of de Wet Schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) op hem/haar van toepassing wordt verklaard.
 2. In het geval van ontbinding is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade die zij daardoor (direct en indirect) leidt.

 

Artikel 10 – Conformiteit, garantie en klachten  

 1. Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en aan hetgeen Afnemer daarvan in redelijkheid mag verwachten.
 2. In geval van (vermeende) non-conformiteit brengt Afnemer Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte en stelt hij/zij Opdrachtnemer in de gelegenheid om een en ander te inspecteren.
 3. In geval van (gebleken) non-conformiteit, zal Opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze laten maken of zij alsnog deugdelijk uitvoert c.q. een deugdelijke product levert of dat zij over zal gaan tot creditering van een evenredig deel van de overeengekomen prijs.
 4. Kiest Opdrachtnemer voor herstel, dan bepaalt zij zelf de wijze en tijdstip van uitvoering hiervan. Afnemer moet Opdrachtnemer hiertoe te allen tijde de gelegenheid bieden.
 5. Afnemer wordt geacht het (eind)product bij (op)levering te inspecteren. Indien binnen veertien dagen na (op)levering geen schriftelijke melding door Opdrachtnemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en geen schade door Opdrachtnemer is veroorzaakt.
 6. Eventueel later optredende gebreken, dient Afnemer onverwijld na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Afnemer kan op een gebrek in een product of werkzaamheden geen beroep meer doen als hij hierover niet onverwijld, binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft geklaagd.
 7. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, non-opvolging van gegeven instructies en (andere) oorzaken die niet aan Opdrachtgever toe te rekenen zijn.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. In geval van schade door toedoen van Opdrachtnemer ontstaan (anders dan non-conformiteit, als bedoeld in artikel 10), zal Afnemer Opdrachtnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen en haar een redelijke termijn (van in ieder geval veertien dagen) geven om de schade te herstellen. Bij gebreke daarvan is Opdrachtnemer verplicht de door Afnemer geleden directe schade te vergoeden.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico. Indien de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is aansprakelijkheid beperkt tot het met betrekking tot de betreffende levering netto gefactureerde of te factureren bedrag.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade is nadrukkelijk uitgesloten. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval sprake is van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer.

 

Artikel 12 – Overige bepalingen

 1. Indien een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig blijken te zijn of door de rechter buiten werking worden gesteld, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 2. Op alle aanbiedingen van Opdrachtgever, overeenkomsten tussen Partijen en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met tussen Partijen gesloten overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam turpis odio, auctor vel libero at, pharetra suscipit libero. Phasellus vitae sem at erat pulvinar ornare. Vivamus sit amet eros lorem. Cras dapibus quis elit non auctor. Nullam feugiat bibendum consectetur. Proin eu orci egestas, fringilla turpis nec, pellentesque nulla. Cras id lectus et lorem consectetur rhoncus in sit amet dolor. Nulla luctus nibh justo, at condimentum lectus tincidunt non. Maecenas condimentum gravida ipsum, molestie viverra lorem suscipit nec. Integer fringilla cursus urna, vitae dignissim odio vehicula sed. In commodo egestas interdum.

In hac habitasse platea dictumst. In aliquam lorem ipsum, et auctor nisi ultrices in. Quisque accumsan eros in feugiat maximus. Suspendisse vel eleifend erat. Nam blandit lectus ut fermentum sodales. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam tincidunt laoreet urna, vel feugiat lorem eleifend et. Maecenas nunc ligula, ullamcorper sed aliquet sit amet, faucibus eu nibh. Sed suscipit eros sed lectus ullamcorper venenatis. Etiam quis sagittis elit. Donec eget lectus quis diam cursus placerat. Donec sed velit pretium, vulputate lorem id, consequat sem. Donec magna est, efficitur in tincidunt sit amet, lacinia id leo.

Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Quisque molestie sem vel nisi volutpat, sed accumsan eros tempor. Vestibulum egestas dolor egestas tristique posuere. Donec vitae nibh at tellus efficitur feugiat. Nulla lacus nibh, porta ornare tincidunt sed, egestas in nisl. Vestibulum ultrices malesuada pharetra. Nulla ac congue metus. Aliquam erat volutpat.

Nullam et ante mi. Pellentesque eget eros tempus, ullamcorper eros nec, placerat arcu. Aliquam lacus massa, posuere vel lorem ac, cursus maximus magna. In lectus nisl, sodales vel iaculis at, auctor sit amet dui. Aenean convallis tortor eu lacus accumsan, vitae porttitor nulla laoreet. Vivamus blandit felis nec aliquam accumsan. Duis pellentesque nibh arcu, vel ultrices risus pulvinar in. Quisque venenatis dignissim hendrerit. Pellentesque egestas eros lacus, eu dictum est posuere sit amet.

Praesent egestas at elit id finibus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Cras nibh felis, fringilla vel aliquam a, placerat id sem. Pellentesque malesuada pellentesque erat, non scelerisque enim fermentum at. Proin a nunc nisi. Nullam volutpat tincidunt vehicula. Phasellus sed magna ac quam imperdiet hendrerit a et ipsum. Pellentesque nec finibus nulla. Nullam et iaculis odio. Suspendisse dui sapien, luctus nec felis a, porta pulvinar velit. Nam elit nunc, accumsan a tristique in, rhoncus eu justo. Vivamus viverra dapibus efficitur. Morbi risus elit, luctus ut turpis id, scelerisque aliquam ante. Nullam hendrerit est fermentum, rhoncus est a, semper orci. In iaculis dolor a rhoncus fermentum.